Other Languages

English

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056).

Spanish – Español

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056).

German – Deutsch

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056).

French – Français

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-874-9426 (ATS: 1-888-225-6056).

Russian – Русский

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-874-9426 (телетайп: 1-888-225-6056).

Chinese – 繁體中文

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056). 

Vietnamese – Tiếng Việt

CHÚ Ý: Nếu bn nói Tiếng Vit, có các dch v h tr ngôn ng min phí dành cho bn. Gi s 1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056).

Korean – 한국어

주의한국어를 사용하시는 경우언어 지원 서비스를 무료로 이용하실  있습니다.  1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056) 번으로 전화해 주십시오

Tagalog – Filipino

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056).

Japanese – 日本語

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-874-9426TTY: 1-888-225-6056)まで、お電話にてご連絡ください。

Amharic – አማርኛ

ማስታወሻየሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-874-9426 (መስማትለተሳናቸው: 1-888-225-6056).

Cushite-Oromo – Oroomiffa

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-800-874-9426TTY: 1-888-225-6056

Yoruba – èdè Yorùbá

AKIYESI: Bi o ba ns èdè Yorùbú fé ni iranlw lori èdè wa fun yin o.  pe r-ibanisr yi 1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056)

Ibo – Igbo asusu

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-800-874-9426 (TTY: 1-888-225-6056).

Bassa – Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-874-9426 (TTY:1-888-225-6056).